Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych

Licznik promieniowania tarczycy

Licznik promieniowania całego ciała

Nasze Laboratoria

LPD jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji


- certyfikat akredytacji AB 567 w dziedzinie badań chemicznych i właściwości fizykochemicznych wód, ścieków, gleb, gruntów, osadów, próbek środowiskowych oraz materiałów roślinnych
- certyfikat akredytacji AP 070 w dziedzinie wzorcowania aparatury dozymetrycznej


Zakres działania LPD


  • -wykonywanie analiz chemicznych próbek stałych, a także wód, na potrzeby strategicznych zadań realizowanych w ramach ustawowej i statutowej działalności Instytutu;
  • -wykonywanie analiz chemicznych próbek stałych, a także wód, dla komórek organizacyjnych Instytutu, zleceniodawców zewnętrznych oraz współpraca i doradztwo w zakresie metod analitycznych dla zakładów (komórek) merytorycznych i oddziałów regionalnych Instytutu;
  • -prowadzenie prac metodycznych w celu doskonalenia oraz poszerzania możliwości analitycznych;
  • -opracowywanie procedur badawczych dla oznaczeń chemicznych i procedur dla pobierania próbek stałych, a także wód; udział w porównaniach międzylaboratoryjnych i badanie biegłości dla uzyskania potwierdzenia wiarygodności wyników;
  • -realizacja polityki jakości oraz utrzymanie i zachowanie systemu zarządzania potwierdzającego kompetencje akredytowanego laboratorium badawczego;
  • -współpraca z laboratoriami oddziałów regionalnych Instytutu; badanie zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego i opracowywanie ekspertyz z zakresu geochemii środowiskowej;
  • -wykonywanie analiz i raportów związanych z monitoringiem geochemicznym osadów wodnych;
  • -publikowanie i popularyzacja wyników badań;
  • -prowadzenie działalności promocyjnej i szkoleniowej;

Doświadczenia zdobyte w długim okresie działalności, nowoczesna aparatura o światowym standardzie, wprowadzanie nowych technik pomiarowych oraz kompetentna, wysoko wykwalifikowana kadra pracowników, pozwalają osiągnąć nam optymalne efekty pracy i stawiają Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych w czołówce laboratoriów w kraju i za granicą.