Polityka jakości

Polityka jakości

Celem Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych NCBJ jest świadczenie wysokiej jakości usług (badań, wzorcowań) poprzez wdrożenie, utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Uzyskane przez Laboratorium certyfikaty akredytacji potwierdzają jego kompetencje.

 

Dążenie do realizacji tego celu następuje (między innymi) poprzez:

–         systematyczne podnoszenie kompetencji personelu LPD poprzez udział w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych,

–         rozwój zakresu oferowanych usług,

–         ciągłe unowocześnianie i zwiększanie niezawodności aparatury pomiarowej i wzorcującej,

–         zapewnienie zasobów kadrowych i technicznych do realizacji powyższych celów.

–         zapewnienie Klientom poufności informacji wytworzonych lub uzyskanych w trakcie realizacji działalności laboratoryjnej, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo lub postanowienia umów

–         bezstronne zorganizowanie i zarządzanie działalnością laboratoryjną ;

–         uwzględnienie ryzyk i szans w doskonaleniu  systemu zarządzania

Personel LPD zna i stosuje w swojej pracy Politykę Jakości oraz dokumentację systemu zarządzania a także regularnie uczestniczy w jego ciągłym doskonaleniu. Integralność sytemu zarządzania i spójność w realizacji działalności laboratoryjnej jest utrzymywana podczas planowania i wdrażania zmian.

Realizacja Polityki Jakości oraz funkcjonowanie systemu zarządzania są systematycznie nadzorowane poprzez audity wewnętrzne i przeglądy zarządzania.

Dyrektor NCBJ zobowiązuje się zapewnić niezbędne środki dla funkcjonowania systemu zarządzania LPD. Odpowiedzialnym za przestrzeganie systemu zarządzania w LPD jest jego Kierownik.

 

Dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych

prof. dr hab. Krzysztof Kurek